Regulamin serwisu www.chords.pl

 1. Właścicielem serwisu jest firma Chords.pl Tomasz Pietrzkowski wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy pod numerem 524823. Działalność prowadzona jest pod adresem ul. Głębocka 54A/7, kod pocztowy 03-278 Warszawa.
 2. Konto użytkownika zakładane jest automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 3. Informacje niezbędne do korzystania z konta przesyłane są na podany adres e-mail po zakończeniu procedury rejestracyjnej.
 4. Korzystanie z serwisu chords.pl i związane z tym podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.
 5. Korzystanie z serwisu chords.pl jest bezpłatne.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:
  1. nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody,
  2. nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy login,
  3. nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe.
 7. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia.
 8. Chords.pl informuje, iż podczas korzystania z konta w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do korzystania z serwisu.
 9. Jeśli użytkownik konta nie logował się do niego w żaden sposób przez 90 kolejnych dni, chords.pl ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z powiązaną zawartością.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta.
  4. niewykorzystywania w żaden sposób serwisu chords.pl do wymiany nielegalnych plików multimedialnych, w szczególności mp3.
 11. Chords.pl zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
  1. okresowego wyłączania serwisu chords.pl bez uprzedniego powiadomienia,
  2. natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
  3. skasowania w sytuacjach wyjątkowych, wszystkiego co znajduje się na serwerach chords.pl,
  4. całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników, na stronach chords.pl.
 12. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez chords.pl uznane za niepożądane, chords.pl może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 13. Chords.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Loginu i Hasła.
 14. Chords.pl zatrzega sobie prawo zmiany treści zgłoszonych opracowań.
 15. Chords.pl zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści związanych z kontem, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 16. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w dowolnym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
 17. Częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności
 18. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania prosimy kierować na adres: chords@chords.pl.
 19. Chords.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a użytkownicy będą o tym informowani.
Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone na www.chords.pl są własnością ich autorów.